نام ساختمان و آدرس :  شهرداری منطقه 8 / شیراز ، بلوار سیبویه ، انتهای کوچه 4

شناسه موتورخانه : B135090895233

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB000030005

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1400/11/06

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد