نام بوستان : بوستان کوهپایه ( 454 )

نام بهره بردار : رضا عزیزی( 10906)

بارکد وسیله : 79830

محل بوستان : فارس شیراز بوستان کوهپایه

شماره گواهینامه : SNE01FA010260026

تاریخ صدور : 1401/06/16

تاریخ اعتبار : 1402/06/13