نام بوستان : پارک کودک

نام بهره بردار : حسام الدین علیپور

بارکد وسیله : 21759

محل بوستان : فارس ،شهرستان داراب ، خیابان شهدا

شماره گواهینامه : SNE01FA010210021

تاریخ صدور : 1401/05/26

تاریخ اعتبار : 1402/04/28