نام بوستان : بوستان صبا

نام بهره بردار : علی غیبعلی

بارکد وسیله : 60033

محل بوستان : فارس ، لارستان ، بوستان صبا جویم

شماره گواهینامه : SNE01FA010180018

تاریخ صدور : 1401/05/26

تاریخ اعتبار : 1402/05/03