نام بوستان : بوستان اندیشه

نام بهره بردار : پیمان رجب زاده

بارکد وسیله : 52178 و 52839

محل بوستان : فارس ، استهبان ، شهرک غدیر

شماره گواهینامه : SNE01FA010160016

تاریخ صدور : 1401/05/10

تاریخ اعتبار : 1402/04/27