نام بوستان : پارک رضوی

نام بهره بردار : سید امید موسوی

بارکد وسیله : 68020 ، 6802 ، 52910 ، 68317 ، 79856

محل بوستان : فارس – شیراز – بلوار ابونصر غربی

شماره گواهینامه : SNE01FA010140014

تاریخ صدور : 1401/03/08

تاریخ اعتبار : 1402/04/06