نام بوستان : پارک بانوان

نام بهره بردار : مرضیه جلالی

بارکد وسیله : 51302

محل بوستان : شهرستان نی ریز

شماره گواهینامه : SNE01FA010130013

تاریخ صدور : 1401/03/08

تاریخ اعتبار : 1402/04/04