نام بوستان : پارک شهرآباده

نام بهره بردار : مهدی نظری

بارکد وسیله : 10038

محل بوستان : فارس – شهرستان آباده – پارک شهر

شماره گواهینامه : SNE01FA010120012

تاریخ صدور : 1401/03/30

تاریخ اعتبار : 1402/03/14