نام بوستان : پارک ایرانی

نام بهره بردار : کاظم زارع اسد آبادی

بارکد وسیله : 3518

محل بوستان : فارس شیراز خیابان بیست متری امام خمینی

شماره گواهینامه : SNE01FA010110009

تاریخ صدور : 1401/04/11

تاریخ اعتبار : 1402/03/20