نام بوستان : پارک ارغوان

نام بهره بردار : محسن آدوس

بارکد وسیله : 34069

محل بوستان : شیراز بلوار پروین اعتصامی

شماره گواهینامه : SNE01FA010090010

تاریخ صدور : 1401/03/24

تاریخ اعتبار : 1401/03/10