نام بوستان : پارک فضیلت

نام بهره بردار : مرتضی راستی شولی

بارکد وسیله : 76464

محل بوستان : فارس – بلوار مدرس – بلوار فضیلت – پارک فضیلت

شماره گواهینامه : SNE01FA010020005

تاریخ صدور : 1401/03/05

تاریخ اعتبار : 1402/02/05