نام متقاضی : شهرداری منطقه 1 شیراز  

شماره گواهینامه : SNE00FH000280138

ارتفاع بحرانی : 157

تاریخ صدور : 1400/12/09

اعتبار یکسال پس از تاریخ