نام متقاضی : راد نوش سازه آریا داد

شماره گواهینامه : SNE00FH000210131

ارتفاع بحرانی : 202

تاریخ صدور : 1400/12/01

اعتبار یکسال پس از تاریخ