نام و نام خانوادگی :محمدرضا قاسمی

شماره پرسنلی : SNE-P-024

کدملی : 2281353796

سمت  : بازرس جرثقیل ، لیفتراک ، موتورسیکلت

تاریخ انقضاء : 1401/06/31