نام و نام خانوادگی : مرضیه ملکی

شماره پرسنلی : SNE-P-021

کدملی : 2549954165

سمت  : بازرس ایران گپ و ارگانیک

تاریخ انقضاء : 1401/06/31