نام و نام خانوادگی : زینب زارع خفری

شماره پرسنلی : SNE-P-016

کدملی : 2392112630

سمت  : بازرس ایران گپ و ارگانیک

تاریخ انقضاء : 1401/06/31