نام و نام خانوادگی : امید حسن شاهی

شماره پرسنلی : SNE-P-012

کدملی : 6489887193

سمت  : بازرس جرثقیل ، لیفتراک ، موتورسیکلت

تاریخ انقضاء : 1401/06/31