گزارش بازرسی نیروگاه FE99055

توسط |۱۴۰۱-۳-۲۸ ۰۷:۱۲:۴۸ +۰۰:۰۰۲۸ام خرداد, ۱۴۰۱|گزارش بازرسی نیروگاه دسته بندی ها|

نام و نوع نیروگاه : نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان شماره گزارش : SNE01FE990550163