موتورخانه

صفحه اصلی/موتورخانه

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01106

توسط |۱۴۰۲-۵-۱۹ ۰۸:۰۴:۰۴ +۰۰:۰۰۱۹ام مرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان  مرکز بهداشت هفشجان/ شهرکرد، هفشجان، خیابان بهارستان شناسه موتورخانه :B7 13008539400 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011060099 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/02 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01100

توسط |۱۴۰۲-۵-۱۹ ۰۸:۰۱:۵۶ +۰۰:۰۰۱۹ام مرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان آزمایشگاه مرکز بهداشت منظریه/ شهرکرد، منظریه، جنب پاسگاه شناسه موتورخانه :B7 13028300500 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011000096 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/01 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01108

توسط |۱۴۰۲-۵-۱۹ ۰۷:۵۹:۰۶ +۰۰:۰۰۱۹ام مرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان تامین اجتماعی هفشجان/ شهرکرد، هفشجان شناسه موتورخانه :B1313008097829 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011080101 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/02 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01109

توسط |۱۴۰۲-۵-۱۹ ۰۷:۵۶:۲۵ +۰۰:۰۰۱۹ام مرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان تامین اجتماعی سامان/ شهرکرد، سامان شناسه موتورخانه :B1313019169347 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011090102 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/02 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01112

توسط |۱۴۰۲-۵-۱۹ ۰۷:۵۴:۰۳ +۰۰:۰۰۱۹ام مرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان تامین اجتماعی جونقان/ شهرکرد، جونقان شناسه موتورخانه :B1313002059644 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011120104 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/03 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01113

توسط |۱۴۰۲-۵-۱۹ ۰۷:۵۱:۱۵ +۰۰:۰۰۱۹ام مرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان تامین اجتماعی شلمزار/ شهرکرد، شلمزار شناسه موتورخانه :B131300882875 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011130105 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/03 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01115

توسط |۱۴۰۲-۵-۱۹ ۰۷:۴۷:۴۸ +۰۰:۰۰۱۹ام مرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان تامین اجتماعی شعبه یک شهرکرد، موتورخانه شماره یک/ شهرکرد شناسه موتورخانه :B1313007209920 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011150107 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/02 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01121

توسط |۱۴۰۲-۵-۱۹ ۰۷:۴۴:۲۰ +۰۰:۰۰۱۹ام مرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان تامین اجتماعی لردگان/ شهرکرد، لردگان شناسه موتورخانه :B1313002362910 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011210226 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/04 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01122

توسط |۱۴۰۲-۵-۱۹ ۰۷:۴۱:۱۵ +۰۰:۰۰۱۹ام مرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان تامین اجتماعی بروجن/ شهرکرد، بروجن شناسه موتورخانه :B1313020423563 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011220225 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/04 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01114

توسط |۱۴۰۲-۵-۱۹ ۰۷:۳۷:۲۳ +۰۰:۰۰۱۹ام مرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس : ساختمان تامین اجتماعی اردل/ شهرکرد، اردل شناسه موتورخانه :B1313002492484 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011140106 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/03 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir