آرشیو ماهانه: خرداد ۱۴۰۲

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01262

توسط |۱۴۰۲-۳-۷ ۰۹:۲۴:۱۸ +۰۰:۰۰۷ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان موتورخانه پردیس دانشگاهی دانشگاه باهنر/کرمان، بلوار جمهوری شناسه موتورخانه :B126048606120-3 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012620284 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/18 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01261

توسط |۱۴۰۲-۳-۷ ۰۹:۲۱:۳۱ +۰۰:۰۰۷ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان موتورخانه  دانشگاه تربیت بدنی-استخر دانشگاه باهنر/کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده تربیت بدنی شناسه موتورخانه :C4 6048606120-2 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012610295 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/18 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01260

توسط |۱۴۰۲-۳-۷ ۰۹:۱۴:۵۳ +۰۰:۰۰۷ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان موتورخانه  دانشگاه فنی و مهندسی- ساختمان اداری دانشگاه باهنر/کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی و مهندسی شناسه موتورخانه :B126040559496-1 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012600294 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/18 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01246

توسط |۱۴۰۲-۳-۷ ۰۹:۱۳:۰۶ +۰۰:۰۰۷ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان موتورخانه  دانشگاه فنی و مهندسی- ساختمان کتابخانه دانشگاه باهنر/کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی و مهندسی شناسه موتورخانه :B146040559496-1 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012460288 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01247

توسط |۱۴۰۲-۳-۷ ۰۹:۱۱:۰۸ +۰۰:۰۰۷ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان موتورخانه  دانشگاه فنی و مهندسی- بخش مهندسی نفت و گاز دانشگاه باهنر/کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی و مهندسی شناسه موتورخانه :B126040559496-2 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012470291 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01248

توسط |۱۴۰۲-۳-۷ ۰۹:۰۹:۱۴ +۰۰:۰۰۷ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان موتورخانه  دانشگاه فنی و مهندسی- ساختمان اداری دانشگاه باهنر/کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی و مهندسی شناسه موتورخانه :B136040559496-3 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012480287 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01249

توسط |۱۴۰۲-۳-۷ ۰۹:۰۷:۲۸ +۰۰:۰۰۷ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان موتورخانه  دانشگاه فنی و مهندسی- سالن کلاس ها دانشگاه باهنر/کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی و مهندسی شناسه موتورخانه :B126040559496-4 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012490289 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01250

توسط |۱۴۰۲-۳-۷ ۰۹:۰۵:۳۷ +۰۰:۰۰۷ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان موتورخانه  دانشگاه فنی و مهندسی- بخش مهندسی شیمی دانشگاه باهنر/کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی و مهندسی شناسه موتورخانه :B126040559496-7 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012500285 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01258

توسط |۱۴۰۲-۳-۷ ۰۸:۵۹:۰۱ +۰۰:۰۰۷ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان موتورخانه  دانشگاه فنی و مهندسی- بخش مهندسی مکانیک دانشگاه باهنر/کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی و مهندسی شناسه موتورخانه :B126040559496-5 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012580290 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه [...]

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01259

توسط |۱۴۰۲-۳-۷ ۰۸:۵۶:۳۳ +۰۰:۰۰۷ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان موتورخانه  دانشگاه فنی و مهندسی- بخش مهندسی صنایع دانشگاه باهنر/کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی و مهندسی شناسه موتورخانه :B126040559496-6 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012590297 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/12/18 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه [...]

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir