نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی منطقه 3 شیراز/ استات فارس، شیراز، بلوار صلح

شناسه موتورخانه :B135143076837

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010480085

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/08/03

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد