نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه خیابان گاز/خراسان رضوی، مشهد

شناسه موتورخانه :B3 4073276470

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011580190

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/11/12

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد