نام بوستان : بوستان آزادی ( شهدا )

نام بهره بردار : یحیی آب پیما

بارکد وسیله : 3682

محل بوستان : فارس شهرستان خرامه بوستان آزادی ( شهدا )

شماره گواهینامه : SNE01FA010170017

تاریخ صدور : 1401/05/10

تاریخ اعتبار : 1402/04/28